PostHeaderIcon Stawka podstawowa podatku VAT w UK 17.5 %

Począwszy od 1 stycznia 2010 roku stawka podstawowa podatku VAT w UK będzie wynosiła ponownie 17.5%.

Wszystkie podmioty gospodarcze, zarejestrowane jako płatnicy podatku VAT w UK, będą musiały naliczać VAT w wysokości 17.5% w odniesieniu do sprzedaży towarów i usług, objętych podstawową stawką VAT, gdy sprzedaż ta ma miejsce począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku.

I. Faktury VAT.

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT, powinien stosować stawkę 17.5% w przypadku wszystkich faktur wystawionych od dnia 1 stycznia 2010 roku, i które są wystawione w ciągu 14 dni od dnia dokonania sprzedaży towarów lub usług.

Jednakże, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze szczególnych zasad (które są dobrowolne). Pozwalają one naliczyć VAT w wysokości 15%, w stosunku do sprzedaży towarów i świadczenia usług, które mają miejsce przed dniem 1 stycznia 2010 roku, natomiast faktura dokumentująca tą sprzedaż/świadczenie usług jest wystawiana po tej dacie.

Przykład

Przedsiębiorca dostarcza towary do klienta w dniu 27 grudnia 2009 roku, czyli w okresie obowiązywania 15% -wej stawki VAT. Faktura dotycząca tej sprzedaży zostaje wystawiona w dniu 5 stycznia 2010 roku. Jaką stawką VAT opodatkowana jest ta sprzedaż?

Przedsiębiorca może naliczyć VAT w wysokości 17.5% lub może – na podstawie w/w zasad szczególnych – zastosować stawkę VAT wynoszącą 15%, co jest zgodne w odniesieniu do daty dostawy towarów.

II. Sprzedaż detaliczna.

W przypadku, gdy przedsiębiorca dokonuje sprzedaży detalicznej, gdzie odbiorcami są przede wszystkim osoby indywidualne, nie przedsiębiorcy (np. ma to miejsce w restauracji, sklepie) i nie musi wystawiać faktur VAT, jest zobowiązany w takiej sytuacji do stosowania stawki VAT 17.5% w odniesieniu do wszystkich dochodów (utargu) otrzymywanych począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Jednakże, jeśli klient płaci za towar, który odebrał wcześniej tzn. przed dniem 1 stycznia 2010, wówczas zastosowanie ma stawka VAT wynosząca 15% (gdyż sprzedaż miała miejsce w momencie odbierania towaru, czyli przed 1 stycznia 2010).

III. Depozyt lub przedpłata.

W przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymuje depozyt (przedpłatę) przed dniem 1 stycznia 2010 i te kwoty otrzymane dotyczą sprzedaży towarów lub świadczenia usług, które przedsiębiorca zrealizuje w okresie późniejszym, tzn. począwszy od dnia 1 stycznia 2010, wówczas w stosunku do otrzymanego depozytu zastosowanie będzie miała stawka VAT wynosząca 15%, a do kwoty pozostałej (otrzymanej po 1 stycznia 2010) – 17.5%.

Przykład

W dniu 22 grudnia 2009 roku przedsiębiorca otrzymuje depozyt w wysokości £120 na poczet sprzedaży produktów (np. stołów) o całkowitej wartości £800 brutto. Pozostałą kwotę, czyli £680 brutto przedsiębiorca otrzymuje w dniu dostarczenia produktów, tj. w dniu 8 stycznia 2010 roku. Jaka stawka VAT jest właściwa w tej sytuacji?

  • Depozyt otrzymany został przed dniem 1 stycznia 2010 roku, więc w stosunku do niego zastosowanie ma stawka VAT wynosząca 15%.

£120 x 3/23 = £15.65 - kwota VAT

(£104.35 netto + £15.65 VAT = £120 brutto)

  • Kwota pozostała otrzymana została po dniu 1 stycznia 2010 więc w tym przypadku naliczamy VAT w wysokości 17.5%.

£680 x 7/47 = £101.28 - kwota VAT

(£578.72 netto + £101.28 VAT = £680 brutto) 

  • Całkowita kwota otrzymana:

£683.07 netto + £116.93 VAT = £800 brutto 

Jeśli w/w przedsiębiorca otrzymałby całą kwotę £800 w dniu 22 grudnia 2009 za produkty które dostarczy w terminie późniejszym, tj. w dniu 8 stycznia 2010, wówczas zastosowanie ma tylko jedna stawka VAT wynosząca 15%.

  • £800 x 3/23 = £104.35 kwota VAT

£695.65 netto + £104.35 VAT = £800 brutto

IV. Usługi w toku.

W przypadku, gdy miejsce mają usługi w toku na dzień 1 stycznia 2010 roku (prace zaczęte przed 1 stycznia 2010 i wciąż w ‘czasie wykonywania’ na dzień 1 stycznia 2010 roku) – podstawowa zasada stanowi, że gdy faktura za te usługi wystawiona jest po dniu 1 stycznia 2010 roku lub płatność za te usługi otrzymana jest po tej dacie, wówczas zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 17.5%.

Jednakże, w omawianym przypadku zastosowanie mają również, wspomniane wyżej, zasady szczególne zarówno w odniesieniu do dostaw stałych i usług świadczonych stale (np. dostawy gazu, energii, leasing), jak również do usług świadczonych jednorazowo (np. remont domu).

W przypadku dostaw/usług stałych przedsiębiorca ma możliwość zastosowania stawki VAT w wysokości 15% w odniesieniu do części dostaw/usług jakie miały miejsce przed dniem 1 stycznia 2009 roku.

Przykład:

Przedsiębiorca przekazał dla zakładu dentystycznego sprzęt komputerowy do użytkowania, zgodnie z umową leasing, za opłatą miesięczną £120 plus VAT. Faktury wystawiane są kwartalnie. Jaka stawka VAT jest właściwa przy wystawianiu faktury za okres od 1 listopada 2009 do 31 stycznia 2010?

Z uwagi na fakt, że faktura wystawiana jest po dniu 1 stycznia 2010 roku, zgodnie z ogólnymi zasadami , należałoby zastosować stawkę VAT w wysokości 17.5% do całej kwoty £360. Jednakże, stosując zasady szczególne, przedsiębiorca może naliczyć VAT w wysokości 15% w odniesieniu do leasingu za miesiące listopad i grudzień 2009 roku.

W przypadku usług świadczonych jednorazowo (np. remont domu), rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2010 roku i wciąż w toku na ten dzień – przedsiębiorca może naliczyć VAT w wysokości 15% w odniesieniu do kwot za prace wykonane do dnia 31 grudnia 2009 roku. Przychody otrzymane za prace wykonane od dnia 1 stycznia 2010 będą opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 17.5%.

Przykład

Przedsiębiorca hydraulik wykonuje prace dla prywatnego odbiorcy. Mimo tego, że prace zostały rozpoczęte na początku grudnia 2009 roku, zakończone będą dopiero w połowie stycznia 2010 roku. W jaki sposób powinien zostać naliczony VAT?

Przedsiębiorca może naliczyć VAT w wysokości 15% w odniesieniu do prac wykonanych przed dniem 1 stycznia 2010 i 17.5% w odniesieniu do prac wykonanych w nowym roku. Jednakże istotne jest aby był on w stanie wykazać prawidłowe wyliczenie, na podstawie którego rozgraniczył dochody dotyczące prac przed i od dnia 1 stycznia 2010 r., bazując np. na stawkach godzinowych.

V. Cash accounting scheme – Wariant kasowy rozliczenia VAT.

Pomimo tego, że stosując cash accounting scheme przedsiębiorca nalicza VAT należny w momencie otrzymania zapłaty od swoich odbiorców i odlicza VAT naliczony gdy sam dokona zapłaty za nabyte towary/usługi (na podstawie wystawionych/otrzymanych faktur VAT) – to jednak nie wpływa to na moment powstania zobowiązania z tytułu podatku VAT. Zobowiązanie powstaje w momencie dokonania sprzedaży (zgodnie z przepisami) i decyduje o stawce VAT.

Oznacza to, że w stosunku do sprzedaży dokonanej przed dniem 1 stycznia 2010 roku, zastosowanie będzie miała stawka VAT w wysokości 15% i nie ma tu znaczenia, że płatność ma miejsce po dniu 31 grudnia 2009. Jeśli przedsiębiorca otrzymuje zapłaty po dniu zmiany stawki VAT (tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2010), będzie musiał wyodrębnić kwoty dotyczące sprzedaży towarów/usług mających miejsce przed dniem 1 stycznia 2010 tj. do których ma zastosowanie stawka VAT w wysokości 15%.

Dotyczy to również dokonanych zakupów które miały miejsce przed dniem 1 stycznia 2010 roku, tzn. w odniesieniu do nich przedsiębiorca może odliczyć VAT naliczony w wysokości 15% i nie ma tu znaczenia czy zapłaty dokonał po dniu 31 grudnia 2009 roku.

VI. Flat rate scheme – Wariant stałych stawek VAT (ryczałt) 

Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, kiedy to podstawowa stawka VAT będzie wynosiła ponownie 17.5%, stawki ryczałtowe również zmienią się i powrócą do stanu z listopada 2008 roku. Stawki te zostaną opublikowane w trakcie trwania roku 2009.

VII. Zapobieganie nadużyciom

W celu uniknięcia sytuacji celowego, niezgodnego z prawem naliczania VAT w wysokości 15% (zamiast 17.5%) w odniesieniu do sprzedaży towarów/świadczenia usług po dniu 1 stycznia 2010 roku, szczególną kontrolą objęte mogą być działania, kiedy:

  • Podmiot gospodarczy otrzymuje depozyt (przedpłatę) od podmiotów powiązanych, na poczet przyszłych sprzedaży towarów/usług; lub

  • Podmiot gospodarczy wystawia faktury dla podmiotów powiązanych, na poczet przyszłych sprzedaży towarów/usług; lub

  • Podmiot gospodarczy zapewnia lub organizuje środki finansowe swoim klientom, umożliwiając im zapłatę z góry (przedpłata, depozyt) za towary/usługi świadczone przez niego; lub

  • Podmiot gospodarczy wystawia faktury z terminem płatności przekraczającym sześć miesięcy; lub

  • Podmiot gospodarczy otrzymuje przedpłaty lub wystawia faktury ‘z góry’ o wartości przekraczającej £100.000, co nie jest normalną dotychczasową praktyką; lub

  • Podmiot gospodarczy otrzymuje prawo, możliwość otrzymania produktów/usług za darmo lub z upustem.

 

Dowiedz się więcej: http://www.hmrc.gov.uk/vat/forms-rates/rates/rate-changes.htm

0
Your rating: Nic

Logowanie

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.